Meniu
en
lt
Partnerystėje su:
ccc logo
Sic - Ccc
Joins Civitta
SIC market research company joins forces with Civitta consulting group transforming into a family of solutions branded as CCC - CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY.

Privatumo politika klientams ir išoriniams ekspertams

Kai Jūs bendradarbiaujate su CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY, priklausomai nuo mūsų verslo santykių pobūdžio, mes tvarkome Jūsų, kaip kliento ar išorės eksperto, duomenis („asmens duomenys“).

Terminas „klientas“ apima klientus, kuriems atstovauja fizinis asmuo (individualūs verslininkai) bei juridinių asmenų, su kuriais užmezgame verslo santykius, darbuotojus ir atstovus. Kaip verslo valdymo konsultacijų įmonė šiuos asmens duomenis tvarkome tam, kad vykdytume ir valdytume su Jumis susijusias veiklas bei prievoles.

Terminas „išorės ekspertas“ apima fizinius asmenis, kurie tiesiogiai bendradarbiauja su CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY verslo plėtros ar projektų įgyvendinimo tikslais bei juridinių asmenų, su kuriais užmezgame tokius verslo santykius, darbuotojus ir atstovus.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ir privatumą, imdamiesi visų atitinkamų priemonių pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant ES reglamentą 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR).

Ši privatumo politika apibūdina, kaip CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY naudoja Jūsų asmens duomenis, kaip mes užtikriname jų apsaugą ir kokios privatumo teises įstatymiškai Jums priklauso.

Šioje politikoje „mes“ ir „mūsų“ reiškia CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY, o „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia klientus ir išorės ekspertus.

Klientų ar išorės ekspertų pateikti duomenys apie projektų vykdymą

Kai kuriais atvejais tam, kad galėtume Jums suteikti paslaugą, Jūs galite mums pateikti asmens duomenis (pvz., duomenų bazių forma). Duomenų kategorijos ir tikslai gali skirtis priklausomai nuo informacijos, esančios šiose duomenų bazėse. Todėl tokiose situacijose CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY taps duomenų tvarkytoju ir mums reikės konkrečių Jūsų nurodymų, kad galėtume tvarkyti šiuos asmens duomenis (pvz., sutartis dėl duomenų tvarkymo).

1. Kodėl mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY dažniausiai tvarko siekdama užtikrinti kasdienę verslo veiklą. Šiuos duomenis dažniausiai teikiate Jūs, su mumis užmegzdami sutartinius verslo santykius. Mums bendradarbiaujant pagal sutartį ar neformaliai, asmens duomenys bus generuojami ir jų bus prašoma atsižvelgiant į konkretų ir aiškiai apibrėžtą tikslą. Toliau nurodyti pagrindiniai tikslai, kuriais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jei mes bendradarbiaujame su Jumis kaip su klientu, Jūsų duomenis tvarkome tam, kad:

 • formalizuotume mūsų santykius susitarimais;
 • suprastume ir dokumentuotume Jūsų poreikius ir prašymus;
 • valdytume paslaugą, kurią Jūs mūsų prašėte Jums suteikti, įskaitant ir susisiekimą su Jumis;
 • gautume mokėjimus už suteiktas paslaugas;
 • kurtume statistinius duomenis apie mūsų paslaugas;
 • kreiptumėmės į Jus tiesioginės rinkodaros tikslais ir siūlytume bendradarbiavimo galimybes;
 • užtikrintume mūsų darbo teritorijos saugumą;
 • pasibaigus mūsų sutartiniams santykiams, atsakytume į potencialiai su projektais susijusias užklausas.

Jei mes bendradarbiaujame su Jumis kaip su išorės ekspertu, Jūsų duomenis tvarkome tam, kad:

 • prižiūrėtume ekspertų duomenų bazę;
 • teiktume paraiškas konkursams ar projektams, kuriuose Jūsų patirtis yra aktuali ir gali būti panaudota įgyvendinant projektą;
 • informuotume Jus apie bendradarbiavimo galimybes;
 • atsakytume į rangovų užklausas dėl Jūsų patirties;
 • palaikytume ryšius tam, kad užtikrintumėme mūsų bendrų projektų tęstinumą;
 • užtikrintume mūsų darbo teritorijos saugumą.

2. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Įgyvendindami kurį nors iš anksčiau paminėtų tikslų, remiamės aiškiai apibrėžtu teisiniu pagrindu tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Todėl CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY užtikrina, jog mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis tik jei:

 • tai mums reikalinga siekiant įvykdyti susitarimą tarp Jūsų ir CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY;
 • informacija yra būtina vykdant teisines prievoles pagal mūsų jurisdikcijose taikomus įstatymus;
 • Jūs suteikiate mums sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis konkrečiu tikslu;
 • turime teisėtą interesą naudoti Jūsų duomenis nurodytu tikslu ir šis interesas nenusveria Jūsų intereso.
Kaip teisinis pagrindas, teisėtas interesas gali būti palyginti plačiai interpretuojamas. Siekdami aiškumo šiuo aspektu, su klientais ir išorės ekspertais susijusiu teisėtu interesu laikome:

 • Mūsų verslo kontaktų ir išorės ekspertų sąrašo priežiūrą ir atnaujinimą;
 • Teigiamo CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY išorinio įvaizdžio pateikimą;
 • Mūsų paslaugų kokybės gerinimą;
 • Keitimąsi informacija grupės viduje;
 • Mūsų klientų bazės plėtimą;
 • CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY įtraukimą į naujas konkursus;
 • Kvalifikuotų išorės ekspertų pritraukimą į CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY tinklą ir prie projektų.

Taip pat galiojantis teisinis pagrindas egzistuoja, kai mes:

 • tvarkome Jūsų duomenis, siekdami apsaugoti Jūsų ar kito asmens interesus;
 • turime atlikti užduotį įgyvendindami viešąjį interesą arba vykdydami mums suteiktus oficialius įgaliojimus.

Jūsų duomenis naudosime tik siekdami išvardytų interesų, kiek jie neprieštaraus Jūsų interesams ir pagrindinėms teisėms. Atsižvelgdami į tai, kiekvieną kartą, remdamiesi bet kuriuo iš šių teisinių pagrindų, mes atliksime šių interesų ir Jūsų teisių bei laisvių pusiausvyros testą tam, kad pastarosios nebūtų neproporcingai apribotos.

3. Kurias Jūsų asmens duomenų kategorijas mes naudojame?

Kaip minėta aukščiau, įgyvendindami savo tikslus tvarkome keletą asmens duomenų kategorijų. Šie duomenys ir jų pobūdis gali skirtis, priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo tikslo. Daugeliu atvejų tokie duomenys yra:

 • Bendra informacija: vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas, parašas, įmonės pavadinimas ir informacija apie įmonę (kuriai Jūs atstovaujate); banko sąskaitos numeris;
 • Istoriniai bendradarbiavimo duomenys: prašymų istorija, kartu vykdyti projektai ir atsiliepimai; mūsų bendradarbiavimo rezultatai (projektų dokumentacija, pasiūlymai ir kt.);
 • Socialiniai aspektai ir publikavimas: nuotraukų ir kontaktinės informacijos publikavimas mūsų oficialioje svetainėje ir socialiniuose tinkluose;
 • Duomenys, surinkti dėl vaizdo stebėjimo mūsų teritorijoje: vaizdo įrašai, laikas ir vieta mūsų patalpose;
 • Konkurso paraiškų duomenys (tik išorės ekspertams): darbo patirtis, įmonės pavadinimas, projektų patirtis, išsilavinimas, kalbos.
Specialios asmens duomenų kategorijos

Specialios asmens duomenų kategorijos yra duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetinių ir biometrinių duomenų tvarkymas siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Jūsų sutartinių santykių su CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY metu tokio pobūdžio asmens duomenis tvarkome tik žemiau įvardytais atvejais ir vadovaudamiesi pagrįstu teisiniu pagrindu, siekdami:

 • garantuoti saugumą mūsų teritorijoje (vaizdo ir (arba) biometriniai duomenys); ir
 • kai turime Jūsų sutikimą tai daryti konkrečiais tikslais (nuotraukos renginiuose ir jų paskelbimas).

Jei informaciją apie save pateikiate laisva forma (pvz., gyvenimo aprašymai konkursų paraiškose), galite perduoti tam tikros specialių asmens duomenų kategorijos duomenų, kurie mūsų bendradarbiavimui nebūtini. Tokio pobūdžio informacijos tvarkyti mums nėra reikalinga ir mes patariame Jums tokių kategorijų asmens duomenis tokiuose dokumentuose naudoti ribotai. Net jei tokią informaciją pateiksite savo noru, ją tvarkysime taip pat, kaip kitas duomenų kategorijas, aprašytas šioje privatumo politikoje.

4. Asmens duomenų laikymas, saugojimas ir ištrynimas

CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY užtikrina, kad Jūsų duomenys būtų saugomi centralizuotai ir organizuotai, o konkrečiai – debesijoje esančioje sistemų apskaitos paskyroje bei vidinėje valdymo sistemoje. Atlikus perdavimą grupės viduje, informacija apie Jus taip pat gali būti laikoma saugiose įmonės el. pašto paskyrose. Be to, atspausdintus ir kitus popierinius dokumentus (pvz., sutartis, sąskaitas faktūras) saugome tinkamose fizinėse saugyklose.

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tol, kol tai bus reikalinga šioje privatumo politikoje aprašytiems tikslams pasiekti. Mūsų saugojimo laikotarpiai grindžiami kriterijais, apimančiais teisiškai privalomus saugojimo laikotarpius, mūsų intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teises, sutarties reikalavimus, veiklos direktyvas ar poreikius, taip pat galimus ir esamus bylinėjimosi procesus.

5. Jūsų asmens duomenų saugumas

Siekdami užtikrinti Jūsų pateiktų asmens duomenų saugumą mums teikiant paslaugas, įgyvendiname technines, teisines ir organizacines priemones, reikalingas užtikrinti aukštą Jūsų asmens duomenų apsaugos lygį. Esame įgyvendinę ir nuolat stebime prieigos teisių sistemą, prie kurios unikalią prieigą, įgyvendindamas teisėtus ir aiškiai apibrėžtus tikslus, turi tik įgaliotas ir susijęs personalas.

Be to, tam, kad Jūsų pateikti dokumentai ir informacija išliktų konfidencialūs, su visais susijusiais darbuotojais pasirašomi susitarimai dėl informacijos neatskleidimo.

6. Asmens duomenų perdavimai

Mums vykdant savo veiklą, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įmonių grupės viduje (perdavimai grupės viduje).

6.1. Asmens duomenų perdavimai grupės viduje

CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY yra CIVITTA įmonių grupės dalis. Asmens duomenys gali būti perduoti grupės viduje tam, kad:

 • būtų atsakyta į Jūsų – kliento ar eksperto – prašymus ir poreikius;
 • būtų teikiamos paraiškos į konkursus, kuriuose dalyvauja CIVITTA biurai ir filialai; ir
 • dalintumėmės patirtimi ir statistine informacija su kitais filialais.

CIVITTA laikosi holistinio požiūrio į savo klientų asmens duomenų apsaugą, todėl užtikrina, kad Jūsų naudai bus taikomos tos pačios garantijos ir teisės visos grupės atžvilgiu.

6.2. Asmens duomenų perdavimai už grupės ribų

Savo veiklos kontekste CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su subjektais, esančiais ne mūsų įmonių grupėje. Dažniausiai tai vyksta su:

 • perkančiosiomis organizacijomis (privačiomis bendrovėmis ar valdžios institucijomis), remiantis Jūsų sutikimu arba vykdant sutartinius įsipareigojimus (pvz., teikiant paraišką konkursui);
 • valdžios ar teisėsaugos institucijomis pateikus prašymą ir vykdant teisinį reikalavimą;
 • trečiosiomis šalimis, teikiant specifines paslaugas (pvz., apskaitos paslaugos).
Tarptautiniai perdavimai už EEE ribų

Dėl mūsų tarptautinės struktūros ir veiklos išskaidymo, dalis mūsų veiklos ir klientų gali būti už Europos ekonominės erdvės ribų (ES valstybės, Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas). Todėl galime perduoti Jūsų asmens duomenis už EEE ribų į šalis be Europos Komisijos sprendimo dėl tinkamumo.

Siekdama užtikrinti ES lygio duomenų apsaugą, visiems mūsų tarpvalstybiniams perdavimams CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY naudoja standartines Europos Komisijos patvirtintas sutarties sąlygas, kurios tokių operacijų atžvilgiu traktuojamos kaip BDAR atitinkančios apsaugos priemonės.

7. Jūsų teisės

7.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs galite paprašyti ir turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, iš kur mes juos gavome ir kam mes juos naudojame. Jūs galite gauti informaciją apie tai, kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis ir kas gauna duomenis apie Jus. Vis dėlto, Jūsų teisę susipažinti su dokumentais gali apriboti teisės aktai, kitų asmenų privatumo apsauga ir mūsų verslo bei veiklos aplinkybės. Mūsų praktinėms žinioms, konfidencialiems duomenims bei vidiniams įvertinimams ir medžiagai gali galioti išimtys iš teisės gauti informaciją.

7.2. Teisė ištaisyti ir ištrinti duomenis

Jei pastebėjote, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar neaktualūs, Jūs turite teisę ištaisyti ar ištrinti duomenis, paisydami iš galiojančių teisės aktų ir teisių tvarkyti duomenis kylančių apribojimų.

7.3. Teisė apriboti naudojimą

Jei manote, kad mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra neteisingi arba neišsamūs, arba jei esate nesutikę su duomenų naudojimu, galite reikalauti, kad mes susiaurintume šių duomenų naudojimą iki jų saugojimo. Šie duomenys bus tik saugomi iki tol, kol duomenys bus pataisyti arba bus nustatyta, ar mūsų teisėti interesai viršija Jūsų interesus.

Jei turite teisę ištrinti jau įrašytus Jūsų duomenis, vietoje to galite paprašyti mūsų susiaurinti šių duomenų naudojimą iki jų saugojimo.

7.4. Teisė į duomenų perkeliamumą

Jei mes duomenis naudojame gavę Jūsų sutikimą arba sudarius susitarimą, o duomenų tvarkymas yra automatizuotas, Jūs turite teisę gauti Jūsų pateiktų duomenų kopiją elektroniniu automatizuotai nuskaitomu formatu.

7.5. Teisė nesutikti

Jūs turite teisę nesutikti, kad CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY tvarkytų Jūsų asmens duomenis, kai mes remiamės mūsų teisėtu interesu atlikti tokią operaciją mums vykdant užduotis viešojo intereso arba tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.6. Automatinis atskirų sprendimų priėmimas

Jūs taip pat turite teisę nesutikti su sprendimu, kuris grindžiamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą. Peržiūrėdama tokius atvejus, CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY užtikrina tinkamas priemones Jūsų teisėms apsaugoti, daugiausia – teisę į žmogaus įsikišimą.

Jums bus pranešta, jei Jūsų asmens duomenų atžvilgiu bus atliekamas automatizuotas sprendimų priėmimas.

7.7. Sutikimo atšaukimas

Jei tvarkome asmens duomenis turėdami Jūsų sutikimą, Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą atskleisti duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad mes ir toliau galime naudoti Jūsų asmens duomenis tam, kad įvykdytume teisines ar sutartines prievoles.

8. Tikslumas ir Jūsų asmens duomenų atnaujinimas

Kol Jūsų asmens duomenys saugomi mūsų duomenų bazėje, mes juos nuolat atnaujinsime. Tai atliekama vidaus struktūros tikslais bei siekiant užtikrinti geresnį kliento poreikių ir prašymų bei Jūsų įgūdžių atitikimą. Tokiu atveju savo duomenis galite atnaujinti kreipdamiesi el. paštu: info@ccconsultancy.lt.

9. Šios privatumo politikos atnaujinimai

Ši Politika gali būti peržiūrima ir jos atnaujinta versija publikuojama mūsų svetainėje. Atlikus esminius pakeitimus, kurie gali daryti reikšmingą įtaką Jūsų teisėms arba padidinti Jūsų atsakomybes, mes Jums apie tai pranešime. Apie pokyčius galime pranešti ir esant kitoms aplinkybėms. Rekomenduojame nuolat peržiūrėti šį puslapį, kad gautumėte naujausią informaciją apie mūsų privatumo praktiką.

10. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

Jei turite klausimų apie savo teises į privatumą ir apie tai, kaip mes registruojame ir naudojame asmens duomenis, visada galite susisiekti su mumis, kaip duomenų valdytojais. Mūsų biuro adresas Lietuvoje yra Gedimino pr. 27, Vilnius, o su atsakingu asmeniu galite susisiekti el. paštu: info@ccconsultancy.lt.

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis bei esate nepatenkinti bendravimu su atsakingu asmeniu, galite pateikti skundą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktinė informacija pateikta apačioje.

Duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6
09310 Vilnius
Tel.: (8 5) 271 2804
Faksas: +370 5 261 9494
El. paštas: ada@ada.lt